home

Záchrana dát, časť druhá: ako to robíme

Posledná úprava: 21. októbra 2010
Späť na stránku dokumentov

V prvej časti článku sme načrtli niektoré typické poruchy pevných diskov a určili, v ktorých prípadoch sa môžete pokúsiť pomôcť si vlastnými silami, využiť služby známeho, či iného počítačového odborníka. Teraz si povieme, vďaka čomu vám dokáže špecialista na záchranu dát bezpečne pomôcť v množstách prípadov, ktoré sú nad rámec schopností aj tých najlepších informačných technikov. Skrátka, čo robíme inak.

Na hotovú diagnózu od zákazníka, alebo tretej strany sa príliš nespoliehame. V priveľa prípadoch sa výsledná závada ukáže byť odlišná, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Základom každej liečby je správna diagnóza. Dôležité je rozlíšiť mechanicky zdravé disky od tých poškodených. Rukami skúseného záchranného technika už prešli stovky vadných diskov, preto priam paranoidne sleduje všetky príznaky možnej mechanickej poruchy, pripravený na to najhoršie. Sluchom rozoznáva jemné charakteristické odchylky počas rozbehu, v prevádzke, či pri zastavení disku. Vytvára, konfrontuje a počas celého procesu neustále dolaďuje mentálny model porúch disku, na základe ktorého volí postupy, ktoré sú maximálne bezpečné k vašim dátam.

Na zbytočné experimenty tu naozaj nie je miesto - bezpečnosť vašich dát je pre nás vždy prvoradá. Preto vytvárame presnú kópiu celého obsahu vášho disku hneď ako je to možné a do pôvodného záznamu, až po dodanie dát, nezasahujeme.

Zhorenú, alebo inak poškodenú elektroniku na účely kopírovania dočasne nahradíme funkčnou elektronikou z rovnakého, alebo obdobného modelu disku. Tento krok častokrát vyžaduje úpravu obsahu pamätí na doske novej elektroniky. Najmä v prípadoch menej rozšírených modelov diskov, keď nájsť vhodnú náhradu by bolo časovo náročné, môže byť schodnejšou cestou oprava pôvodej elektroniky disku. Až na výnimky takto opravenú elektroniku zákazníkom nevraciame - našou službou je záchrana dát a nie oprava diskov - komponenty použité pri oprave môžu ešte urobiť dobrú službu tým, čo prídu po vás.

Poškodené vnútorné mechanické komponenty, čo v naprostej väčšine prípadov znamená vadné hlavy, nahrádzame dielmi z funkčných diskov - tzv. darcov orgánov. Výber vhodného darcu je kritický a vyžaduje slušné informačné zázemie. Samotná operácia - transplantácia hláv vyžaduje solídne nástrojové vybavenie, nemalú zručnosť a cvik, plné sústredenie a, samozrejme, maximálne čisté prostredie. K prebudeniu týchto pacientov k životu je často potrebná modifikácia ovládacieho programu - firmvéru disku.

Špeciálnou kategóriou chýb sú poškodenia záznamov servisnej zóny disku. Nečitateľné, alebo chybne zapísané dôležité údaje v tejto zóne dokážu úplne znefunkčniť disk, ktorý je inak elektricky aj mechanicky bezchybný. Vonkajšie prejavy takejto závady pritom môžu siahať od úplnej neviditeľnosti disku počítačom, cez neschopnosť čítania, prečítané, ale nesprávne dáta, až po klikanie hláv, nepríjemne pripomínajúce vážnu mechanickú poruchu disku.
Vďaka detailnej znalosti štruktúr servisnej oblasti, s pomocou špeciálnych servisných príkazov selektívne opravíme, alebo doplníme chýbajúce údaje. Nepoškodené záznamy zachováme. Výsledkom je disk, ktorý je, aspoň dočasne, opäť schopný prevádzky.

Ak je disk schopný čítať, môžeme pristúpiť k vytvoreniu pracovnej kópie. Kopírovanie prebieha na vyhradenom počítači, použitím priameho prístupu k hardvéru disku, bez medzičlánkov operačného systému. Tým je vylúčený akýkoľvek prípadný zápis na zdrojový disk a zároveň je zabepečená plná kontrola nad procesom opakovaných operácií pri čítaní poškodených oblastí disku. Kopíruje sa plošne, pričom potenciálne nebezpečné časti plochy sú interaktívne preskočené a dočítané na záver operácie. Počas celého procesu sledujeme priebeh kopírovania a sme pripravení zasiahnuť v prípade, že čokoľvek zlyhá - to je veľmi dôležité najmä pri diskoch s indikovaným problémom mechaniky.

Všetky ďalšie operácie už vykonávame na takto vytvorenej kópii. Analyzujeme a opravíme chyby, alebo doplníme chýbajúce údaje v logických štruktúrach súborového systému. Na základe mapy prípadných poškodení, generovanej procesom kopírovania vytvoríme zoznam zasiahnutých súborov - t.j. súborov, ktoré nebolo možné 100% prečítať a ktorých obsah je viac či menej poškodený. Pre kontrolu vytvoríme tiež zoznam všetkých súborov viditeľných na disku.

Posledným krokom je odovzdanie zachránených dát, buď na pôvodnom, alebo náhradnom disku, iných médiach, prípadne internetom. Záložnú kópiu uchovávame po dobu najmenej dvoch týždňov, pre prípad dodatočne zistených poškodení, alebo reklamácií. Po uplynutí tejto doby už nemusí byť možné neskoršie požiadavky vybaviť. Preto je dôležité, aby ste si úplnosť a správnosť svojich súborov skontrolovali čo najskôr; prípadne si s nami dohodnite dlhšiu archivačnú dobu.

Záchrana dát je náročný odborný proces a tento text je len veľkým zjednodušením postupov a prác, ktoré typicky vykonávame. Nie je možné tu popísať všetky možné druhy poškodení, rozhodovania a činnosti, ktoré je nutné v individuálnych prípadoch vykonať v záujme záchrany vašich dát. Každému prípadu však venujeme našu plnú pozornosť, znalosti a skúsenosti, často aj v hľadaní nových prístupov - vzdávať sa nám nie je vlastné.