home

Podmienky poskytnutia služby

Posledná úprava: 29. januára 2006
Späť na stránku dokumentov

Tento text upravuje podmienky poskytnutia služby záchrany dát (ďalej len služba) firmou BINART s.r.o. (ďalej len poskytovateľ) odberateľovi služby (ďalej len zákazník). Predmetom poskytovanej služby je súhrn prác vykonaných na nosičoch dát vo vlastníctve zákazníka (ďalej médiach), smerujúci k obnoveniu prístupu k údajom zákazníka, bežným spôsobom inak nedostupným.
Odoslaním médií na adresu poskytovateľa, alebo ich osobným doručením poskytovateľovi, zákazník potvrdzuje svoj súhlas s textom uvedeným v týchto Podmienkach poskytnutia služby (ďalej len podmienky).

Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami a cenníkom služby zverejneným na stránkach poskytovateľa. Zákazník ďalej vyhlasuje, že média, ako aj dáta na nich uložené sú jeho vlastníctvom, resp. má na ne právny nárok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby v sporných prípadoch.

Začiatok služby je určený dňom prijatia média poskytovateľom. Ak nie je so zákazníkom vopred dohodnuté inak, pre potreby týchto podmienok je štandartnou dodacou dobou 30 kalendárnych dní. V prípade, že sa zákazník rozhodne počas tejto doby od služby odstúpiť, vzniká poskytovateľovi nárok na poplatok, v cenníku označený ako Storno poplatok, ako paušálna náhrada za už vykonané operácie. Ak poskytovateľ stanovenú dodaciu dobu nedodrží, má zákazník právo od služby odstúpiť bez poplatkov.

Poskytovateľ pred započatím záchranných operácií každé médium opticky prehliadne. Na média, ktoré nesú zjavné znaky predchádzajúcich zásahov do svojej mechanickej, alebo elektronickej časti, poskytovateľ zákazníka upozorní. Zákazník má právo v tomto bode službu zrušiť a média mu budú vrátené na jeho náklady, bez ďalších poplatkov. Ak sa zákazník rozhodne pokračovať v objednanej službe, súhlasí tým s prípadným účtovaním poplatku, v cenníku označeného ako Storno poplatok, a to aj v prípade, že výsledok služby bude negatívny, t.j. dáta nebude možné zachrániť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby na takýchto médiach.

Riešenie mnohých technických chýb vyžaduje zásah do mechaniky média. Takýto zákrok obyčajne znamená stratu prípadnej záruky predajcu na daný výrobok. Zákazník súhlasí s výkonom všetkých zásahov, vrátane zásahov do mechaniky média, ktoré poskytovateľ považuje za potrebné v jeho snahe o dosiahnutie úspešného výsledku služby. Ak zákazník s takýmito zákrokmi nesúhlasí, uvedie tak vyhlásením vo formulári pri objednávaní služby. Nakoľko však týmto poskytovateľovi znemožní využitie všetkých dostupných možností, bude mu v prípade neúspešného výsledku služby účtovaný Storno poplatok.

V priebehu, príp. po vykonaní potrebných záchranných operácií, poskytovateľ vyhotoví pre zákazníka zoznam všetkých dostupných súborov na médiu. Súbory, ktoré sú podľa vedomia poskytovateľa poškodené, budú v zozname zreteľne označené, alebo zaradené do zoznamu poškodených súborov. Je povinnosťou zázaníka prekontrolovať si úplnosť poskytnutých zoznamov a prípadné chýbajúce dôležité súbory oznámiť poskytovateľovi ešte pred odoslaním výsledných dát.
Zaslaním dát zákazníkovi sa služba považuje za dodanú a je splatná Cena za službu. Dodatočné reklamácie na chýbajúce súbory bude poskytovateľ riešiť podľa svojich možností, to však nemá odkladný účinok na splatnosť faktúrovanej ceny.

Záchrana dát je náročný a rizikový proces. Ani pri zachovaní maximálnej miery opatrnosti počas výkonu záchranných operácií nie je možné úplne vylúčiť riziko ďalšieho poškodenia dát. Určité typy poškodenia média môžu tiež obmedziť, alebo aj vylúčiť úspešný výsledok služby. Poskytovateľ preto nemôže niesť právnu zodpovednosť za negatívny výsledok služby, ani za stratu údajov a z nej plynúce priame či nepriame škody, ktoré tým zákazníkovi vznikli, a to bez ohľadu na to, či k stratám došlo pred, alebo v súvislosti s výkonom služby. Poskytovateľ zodpovedá len za hmotné škody, ktoré vzniknú na médiu nesprávnym postupom, alebo výkonom jeho činnosti a to maximálne do výšky ceny média.

Tieto Podmienky poskytnutia služby môže poskytovateľ meniť bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade sporu je rozhodujúcou verzia platná v deň odoslania médií na adresu poskytovateľa, alebo prijatia médií poskytovateľom, ak boli doručené osobne. Ak vznikne rozpor medzi podmienkami a iným dokumentom, zverejneným na stránkach poskytovateľa, platný je výklad podľa týchto podmienok.